ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๓

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๕๓๘๘๖ ครั้ง

image widget
image widget

ลำดับหน่วยงานรวมได้รับจัดสรร
(คน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี๔๓,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี๒๒,๔๗๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี๑๔,๕๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม๙,๘๐๐
เทศบาลนครปากเกร็ด๘,๙๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๖,๖๐๐
เทศบาลนครอุดรธานี๕,๖๐๐
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช๔,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง๓,๙๐๐
๑๐เทศบาลตำบลนายาง๓,๔๐๐
๑๑สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ๓,๒๖๑
๑๒เทศบาลเมืองลัดหลวง๓,๑๒๐
๑๓เทศบาลเมืองบึงยี่โถ๒,๖๖๘
๑๔เทศบาลตำบลวังขนาย๑,๕๐๐
๑๕เทศบาลนครรังสิต๑,๑๓๐
๑๖เทศบาลเมืองมาบตาพุด๑,๐๗๖
๑๗เทศบาลตำบลบางพูน๙๕๐
๑๘เทศบาลตำบลเทพราช๘๔๐
๑๙เทศบาลตำบลเสม็ด๘๐๐
๒๐เทศบาลตำบลคลองพระอุดม๗๐๐
๒๑เทศบาลตำบลหมูสี๖๘๗
๒๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ๕๙๓
๒๓เทศบาลตำบลบางคล้า๕๖๐
๒๔เทศบาลตำบลท่าม่วง๕๕๐
๒๕องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา๓๗๑
๒๖องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม๓๔๓
๒๗สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง๓๓๐
๒๘เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา๓๐๐
๒๙เทศบาลตำบลทองผาภูมิ๒๖๖
๓๐เทศบาลตำบลบางสมัคร๒๕๓
๓๑เทศบาลตำบลไทรโยค๒๕๐
๓๒เทศบาลตำบลพระแท่น๒๔๐
๓๓องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์๒๒๗
๓๔เทศบาลตำบลรางหวาย๒๑๐
๓๕เทศบาลเมืองอ่างทอง๒๐๐
๓๖สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ๑๘๐
๓๗องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก๑๗๙
๓๘เทศบาลตำบลท่าขนุน๑๕๗
๓๙เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น๑๕๔
๔๐สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน๑๕๔
๔๑เทศบาลตำบลลาดหญ้า๑๕๐
๔๒เทศบาลตำบลหนองขาว๑๓๗
๔๓องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์๑๓๗
๔๔องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง๑๒๑
๔๕องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ๑๑๔
๔๖เทศบาลตำบลลูกแก๘๐
๔๗อบต.หนองหญ้า๘๐
๔๘องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว๖๕
๔๙เทศบาลตำบลตลาดเขต๖๔
๕๐องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน๖๒
๕๑เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา๖๐
๕๒เทศบาลตำบลคอกช้าง๕๕
๕๓เทศบาลตำบลท่าช้าง จ.นครนายก๔๙
๕๔เทศบาลตำบลหนองตากยา๔๐
๕๕องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย๓๘
๕๖เทศบาลตำบลสำรอง๓๐
๕๗เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว๒๐
๕๘เทศบาลตำบลวังศาลา๑๘
๕๙เทศบาลตำบลวังโพธิ์๑๕
๖๐องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล๑๒
รวมได้รับการจัดสรร ๖๐ หน่วยงาน๑๔๕,๗๗๒


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว จำนวน ๖๐ หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๔๕,๗๗๒ คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป 

ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ที่นี่ Click


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/


ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร


๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม เวลา ๑๖.๐๐ น.  หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป


๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )


๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

background

ปฏิทินกิจกรรม